RODO

Informacja

Uprzejmie informujemy, że METRUM CRYOFLEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą: ul. Zielna 29, 05-082 Stare Babice, jako Administrator Państwa danych osobowych, przetwarza informacje ze źródeł publicznych i ogólnodostępnych (w tym z Internetu) oraz z własnych zbiorów. Wśród tych informacji mogą znaleźć się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych.

W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, w celu zapewnienia osobom, których dane dotyczą realizacji przysługujących im praw, administrator danych jest zobowiązany podać informacje dotyczące przetwarzania ich danych osobowych, określone w art. 13 lub 14 RODO.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych zgodnie z RODO jest METRUM CRYOFLEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego, ul. Zielna 29, 05-082 Stare Babice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000294405, REGON: 016446427, NIP: 5272320862.
 2. Z Administratorem można kontaktować się pod nr tel. 22 3313750 lub 22 3313830 adresem e-mail rodo@metrum.com.pl lub na adres do korespondencji: ul. Kolejowa 16A, 05-092 Łomianki.
 3. Państwa dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
 • podjęcia działań przed zawarciem, zawarcia i zrealizowania zawartej z Państwem umowy, w tym obsługi ewentualnych reklamacji związanych z realizowanymi świadczeniami – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania dla celów związanych z zawartą umową (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • ewentualnego zabezpieczenia oraz dochodzenia roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO), jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa płatności oraz realizacji zobowiązań stron;
 • dodania nowych kontrahentów do baz i kartotek klientów – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO), jakim jest zapewnienie sprawnej organizacji Administratora oraz utrzymywanie współpracy;
 • marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO), poprzez prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich produktów i usług. Marketing będzie prowadzony w szczególności poprzez wpisanie Państwa do baz klientów, wysyłanie zamówionych informacji i ofert marketingowych na podany adres e-mail, przedstawianie ich telefonicznie.
 1. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora: dostawcom usług IT, bankom, podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie, podmiotom zajmującym się obsługą prawną i księgową Administratora, agencjom reklamowym i promocyjnym, osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą pozostającym z Administratorem w stałym stosunku zlecenia.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas:
 • istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu marketingowym;
 • przez czas niezbędny do wykonania zawartej umowy, przedawnienia wynikających z niej roszczeń oraz okres przechowywania związanych z nią dokumentów rozliczeniowych (o ile taka umowa została zawarta).
 • przez czas określony w ustawie o wyrobach medycznych
 1. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 2. W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się w celach marketingowych, mogą Państwo w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w tym celu.
 3. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże wymagane w celu otrzymywania materiałów marketingowych oraz zawarcia i wykonania umowy.
 5. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie stosuje profilowania.
Copy link
Powered by Social Snap